Od 22 lutego 2016 weszły nowe przepisy prawa pracy.

 Najistotniejsza z nowości dotyczy umów na czas określony. Ma chronić pracowników przed nadużyciami W poniedziałek, 22 lutego, dokonała się prawdziwa rewolucja w Kodeksie pracy w kwestii umów zawartych na czas określony. Zmiana prawa ma chronić pracowników przed tym, na co tak często narzekali - czyli nadużyciami w sytuacjach, gdy umowy terminowe przedłużano im w nieskończoność.

Od 22 lutego umowy terminowe będą mogły być zawierane z pracownikiem na okres do 36 miesięcy.

W tym do:

* 3 miesięcy - umowa na okres próbny,

* 33 miesięcy - umowa na czas określony. Po tym okresie umowę będzie można zawrzeć (ale będą wyjątki) na czas nieokreślony.

Jak te zmiany będą wyglądały w praktyce Wciąż jeszcze obowiązujące przepisy nie przewidują ograniczenia czasowego trwania umowy o pracę na czas określony. Po wejściu w życie zmian tego rodzaju umowy będą mogły być zawierane maksymalnie na 33 miesiące. Także w przypadku zawarcia między tymi samymi stronami stosunku pracy kilku umów o pracę na czas określony łączny okres zatrudnienia na ich podstawie nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy. Przekroczenie tego terminu spowoduje, że od dnia następującego po jego upływie pracownik będzie uważany za zatrudnianego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Od tej reguły będą jednak pewne wyjątki Nie będzie ona obowiązywała w przypadku: zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, wykonywania prac o charakterze dorywczym oraz sezonowym, przez okres kadencji, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie. Wyjątki te dotyczą umów, których zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy. Gdy to Twoja czwarta umowa Kolejną istotną zmianą jest to, że w przypadku zawarcia czwartej umowy pracownik będzie uważany za zatrudnianego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Ważne! Nie będzie miało znaczenia, jaki okres upłynie między zawarciem kolejnych umów o pracę na czas określony. Ta nowość jest bardzo wyczekiwana, bo w myśl starych przepisów (czyli tych obowiązujących do niedzieli), owszem, istnieje ograniczenie do dwóch umów terminowych. Ale nie ma żadnego ograniczenia czasowego. To powoduje, że dało się zawrzeć jedną umowę przykładowo na trzy lata, a potem drugą - na kolejne trzy...

A jeśli pomiędzy jedną a drugą umową na czas określony z tym samym pracownikiem była przerwa wynosząca ponad miesiąc, warunek ograniczenia do dwóch umów zawartych na czas określony zaczynał biec od nowa. Będą trzy rodzaje umów Po zmianach w Kodeksie pracy będą trzy rodzaje umów o pracę. To znaczy na: czas nieokreślony, czas określony, okres próbny. Umowa na okres próbny Pracodawca będzie mógł zawrzeć umowę o pracę na okres próbny tylko raz - by sprawdzić kwalifikacje pracownika i możliwości wykonywania określonej pracy. Tylko w określonych przypadkach można będzie ponownie zatrudnić pracownika na okres próbny. To jest: jeżeli ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy, po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę - jeżeli ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy. W tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne, ponowne zawarcie umowy na okres próbny Jak będzie się miało nowe prawo do starych umów Ograniczenie trzydziestotrzymiesięczne dla okresu trwania zatrudnienia na podstawie umów terminowych liczy się dopiero od wejścia w życie nowych przepisów. Do limitów nie będą wliczane okresy zatrudnienia przypadające przed 22.02.2016.

Od lipca tego roku mają być kolejne nowości Godzinowa płaca minimalna ma wynosić 12 złotych.

Od 1 lipca 2016 roku ma obowiązywać minimalna stawka godzinowa wynosząca 12 złotych. Jakie umowy obejmie ta nowa stawka godzinowa. Obejmie umowy zlecenia oraz o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, z pewnymi wyłączeniami. Stawka minimalnego wynagrodzenia 12 zł brutto za godzinę ma być stosowana do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia (według stawki godzinowej, miesięcznej, tygodniowej, itp.) 

Źródło