Oferujemy usługi związane z bezpieczeństwem pożarowym i nie tylko.

   

 

Pełna usługa związana z uprawnieniami inspektora ppoż.:

 • Stały nadzór ppoż. w obiekcie

 • Kontrola budynków w zakresie bezpieczeństwa pożarowego przestrzegania wymagań przeciwpożarowych zarówno technicznych jak i technologicznych, a także budowlanych i instalacyjnych

 • Dozorowanie oraz  organizacja ochrony przeciwpożarowej na terenie obiektów w których trwają prace remontowo – budowlane oraz udział w ustalaniu zasad i metod zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych

 • Sporządzanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu i dbanie o jej aktualizację zgodnie z par. 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

 • Opracowywanie analizy stanu ochrony przeciwpożarowej miejsca pracy dla poszczególnych obiektów (raz w roku lub częściej)

 • Dobór i rozmieszczenie gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych w budynku

 • Nadzorowanie terminu konserwacji i naprawy urządzeń gaśniczych i podręcznego sprzętu gaśniczego w taki sposób, by gwarantowały one sprawne funkcjonowanie

 • Konsultacje z zakres przygotowań obiektu lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczej i ewakuacji

 • Przeprowadzanie i praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji (tzw. „próbne ewakuacje” co najmniej raz na 2 lata w obiekcie przeznaczonym dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, nie zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV lub co roku w obiektach, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich

 • Zapoznanie osób użytkujących obiekt lub teren z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej na wypadek wybuchu pożaru, zaistnienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. (szkolenia)

  Oprócz usług związanych z uprawnieniami inspektora ppoż. wykonujemy również:

 • Doradztwo prawne i techniczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej

 • Opiniowanie zgodności z obowiązującymi przepisami

 • Doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, w zakresie biernej ochrony przeciwpożarowej, zagrożenia wybuchem, uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych

 • Informacje i porady

 • Oznakowanie dróg ewakuacyjnych

 • Projektowanie oraz sprzedaż instrukcji przeciwpożarowych na różne stanowiska pracy, wykazy telefonów alarmowych, znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji, znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony ppoż., pożarnicze tablice informacyjne

   

  Jeśli chcesz by sprawy Ppoż. nie sprawiały Ci żadnego kłopotu. Dobrze trafiłeś!

  Dostosowujemy ofertę do indywidualnych potrzeb klienta