Aktualności

Czwartek, Marzec 17, 2022, 11:54

Startujemy z nowymi szkoleniami! Co jest w planie?

- operator wózka widłowego z egzaminem UDT

- operator HDS z egzaminem UDT

- operator podestów ruchomych z egzaminem UDT

- operator ładowarki teleskopowej z egzaminem UDT

 

Szkolenia odbedą się pomiędzy 1 a 12 kwietnia 2022r.

 

Egzamin UDT odbędzie się 12 kwietnia 2022 w Sandomierzu.

 

Do 8 kwietnia 2022 można się jeszcze zgłaszać.

W celu zapisania się na kurs operatora z egzaminem UDT lub uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt mailowy lub telefonicznie pod numerem telefonu 602 154 269.

Profesjonalne szkolenia prowadzone zgodnie z programem Urzędu Dozoru Technicznego, po którym uzyskają Państwo uprawnienia do obsługi poszczególnych urządzeń.


Sobota, Sierpień 14, 2021, 05:47

Już po urlopie? Sandomierz startujemy z nowym szkoleniem!

Egzamin UDT odbędzie się już we wrześniu. Do końca sierpnia można się jeszcze zgłaszać.

 

W celu zapisania się na kurs operator wózka z egzaminem UDT lub uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt mailowy lub telefonicznie pod numerem telefonu 602 154 269.

 

Profesjonalne szkolenia prowadzone zgodnie z programem Urzędu Dozoru Technicznego, po którym uzyskają Państwo uprawnienia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych.

 

Kategorie uprawnień:

 

- wózki jezdniowe podnośnikowe ( 1WJO ) specjalizowane ze zmiennym wysięgiem tzw. ładowarki teleskopowe ( np. Manitou )

- wózki jezdniowe podnośnikowe ( 1WJO ) specjalizowane z osobą podnoszoną wraz z ładunkiem

- wózki jezdniowe podnośnikowe ( 2WJO ) niespecjalizowane z siedziskiem oraz podestowe

- wózki jezdniowe podnośnikowe ( 2WJO ) prowadzone i zdalnie sterowane

 

UWAGA! Cena za cały kurs uzależniona jest od wybranych przez uczestnika kategorii wózka.

 

Wymagania dla kursanta:

- w dniu rozpoczęcia kursu skończone 18 lat (pełnoletność)

- ukończona szkoła co najmniej podstawowa

- brak przeciwwskazań lekarskich

- do wykonywania pracy na stanowisku operatora wózka do kursu na operatora wózka widłowego nie potrzeba posiadać prawa jazdy. 

 

Interesują Cię uprawnienia na inne urządzenie? 

UDT podesty ruchome Sandomierz Tarnobrzeg czy Stalowa Wola?

UDT HDS Sandomierz Tarnobrzeg czy Stalowa Wola?

Nie ma problemu! Zgłoś się!

 

Zapraszamy.


Wtorek, Sierpień 10, 2021, 10:52

Eksploatacja urządzenia technicznego, które jest niezarejestrowane, niesie za sobą bardzo poważne konsekwencje zarówno dla właściciela ( eksploatującego ) jak i dla operatora ( obsługującego ). Wiele z takich urządzeń, a najczęściej są to wszechobecne wózki widłowe, jest użytkowanych niezgodnie z przepisami o dozorze technicznym. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym urządzenie zostaje wstrzymane z eksploatacji, a eksploatujący podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności.

Obowiązek zapewnienia dozoru technicznego, a co za tym idzie bezpiecznej eksploatacji urządzenia, spoczywa na eksploatującym.

Zobaczmy jak odbywa się taki proces dopuszenia urządzenia do eksploatacji.

 

WNIOSEK

W celu zarejestrowania urządzenia technicznego należy złożyć do Oddziału UDT wniosek o przeprowadzenie badania/zmianę danych urządzenia podlegającego dozorowi technicznemu/eksploatującego. Do wniosku należy dołączyć dwa komplety dokumentacji urządzenia, tj. dokumentacja techniczno-ruchowa, czyli tzw. DTR (w języku polskim) dla każdego ze zgłaszanych urządzeń oraz deklarację zgodności, czyli certyfikat CE świadczący o dopuszczeniu urządzenia do pracy na rynku europejskim.

 

WERYFIKACJA

Właściwy Oddział UDT rozpatrzy wniosek bez zbędnej zwłoki. Po uzupełnieniu ewentualnych braków,Inspektor UDT przystąpi do badania odbiorczego. W celu przeprowadzenia badania, Inspektor UDT uzgodni ze zgłaszającym termin i miejsce badania oraz poda wymagania odnośnie sposobu jego przygotowania.

 

BADANIE TECHNICZNE

Celem badania jest potwierdzenie, że urządzenie może być przekazane do bezpiecznej eksploatacji. Badanie odbiorcze jest wykonywane przez Inspektora UDT w obecności właściciela lub innej osoby pełniącej obowiązki eksploatującego urządzenie techniczne.

 

DECYZJA

Pozytywny wynik badania pozwoli Inspektorowi UDT na wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia. Na podstawie wydanej decyzji zostanie założona księga rewizyjna urządzenia - sposób jej dostarczenia zostanie uzgodniony.

 

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym, mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalającej na ich eksploatację, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym organ właściwej jednostki dozoru technicznego wydaje decyzję o wstrzymaniu eksploatacji urządzenia.

W celu bezpiecznej eksploatacji urządzenia, właściciel zapewnia właściwą jego konserwację. Powinien także wyposażyć urządzenie techniczne w stanowiskową instrukcję obsługi, opracowaną na podstawie instrukcji eksploatacji i udostępnić ją dla operatora.

Eksploatujący urządzenie techniczne jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić organ właściwej jednostki dozoru technicznego o każdym niebezpiecznym uszkodzeniu urządzenia lub nieszczęśliwym wypadku związanym z jego eksploatacją.

 

Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Formy dozoru technicznego, rodzaje, zakres i terminy badań technicznych dla poszczególnych rodzajów urządzeń technicznych określają rozporządzenia ustalające warunki techniczne dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać te urządzenia.

Materiały źródłowe dostęne są także na stronie: www.udt.gov.pl


środa, Sierpień 4, 2021, 13:07

W przypadku zniszczenia lub zaginięcia zaświadczenia kwalifikacyjnego istnieje możliwość wydania jego duplikatu. Jest on wydawany na pisemny wniosek zainteresowanego.

W celu wydania duplikatu zaświadczenia kwalifikacyjnego należy złożyć wniosek.

Za wystawienie duplikatu zaświadczenia kwalifikacyjnego pobiera się opłatę w wysokości 65,00 zł - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego, wydanym na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy o dozorze technicznym.

 

źródło: udt.gov.pl

 

Ukończyłeś kurs obsługi urządzeń transportu bliskiego organizowany przez firmę szkoleniową i nie uzyskałeś zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi tych urządzeń? Nie możesz obsługiwać wózka! Uwaga: Samo zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nie uprawnia do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

Aby uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego należy złożyć wniosek o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Zgłoś się do nas! Pomożemy ci w formalnościach i przygotujemy cię do zdania egzaminu UDT.

 

Wszystkie szkolenia zawodowe na operatorów

- wózki widłowe

- podesty ruchome

- suwnice

- żurawie

 

i egzaminy UDT znajdują się w naszej ofercie.

 

Zapraszamy.

 

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Wyślij zgłoszenie:  info@kswpolska.pl  lub zgłoś udział telefonicznietel: 602 154 269


środa, Sierpień 4, 2021, 11:49

Rok 2019 wprowadził diametralne zmiany w kwestii uprawnień na Urządzenia Transportu Bliskiego w tym m.in. na wózki widłowe.

 

Przed rokiem 2019 wyróżniało się 3 kategorie uprawnień na wózki widłowe:

•             I WJO –  wózki jezdniowe podnośnikowe z wysięgnikiem teleskopowym oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem

•             II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe podestowe lub z siedziskiem dla obsługujacego

•             III WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone (czyli tzw. paleciaki elektryczne) lub zdalnie sterowane.

 

Uprawnienia zdobyte przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego obowiązywały na terenie całego kraju i były bezterminowe.

 

Możliwe było zdobycie także tzw. wewnątrzzakładowych uprawnień imiennych, które wydawał pracodawca (lub inna uprawniona do tego osoba) na dany okres  pracy w zakładzie  Uprawnienia wewnątrzzakładowe obowiązywały tylko i wyłącznie w miejscu pracy i w czasie trwania umowy.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym od dnia 9 sierpnia 2018r. zezwolenia imienne wewnątrzzakładowe nie mogą być wydawane.

Termin ważności uprawnień zależny jest wyłącznie od tego, kiedy zostały wydane.

1. Imienne uprawnienia wydane przed 31.12.2004 rokiem są ważne do końca roku 2023.

2. Zezwolenia na pracę wydane pomiędzy 1.01.2005 a 31.12.2014 są ważne do końca roku 2026.

3. Uprawnienia zakładowe nabyte pomiędzy 1.01.2015 a 10.08.2018 tracą ważność z końcem roku 2027.

 

Co zmieniło się w 2019r.? Uprawnienia na wózki widłowe obecnie.

 

Obecnie mamy 2 kategorie wózków i są to:

- wózki specjalizowane, czyli wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)

- wózki niespecjalizowane, czyli wszystkie pozostałe wózki jezdniowe podnośnikowe wyłączając wózki z wysięgnikiem oraz wózki z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

 

Dnia  1 stycznia 2019 roku weszła w życia nowelizacja Ustawy o Dozorze Technicznym.

 

Jedną z najważniejszych zmian przewidzianych w tej nowelizacji było wprowadzenie czasowych uprawnień do obsługi i konserwacji. Do tej pory świadectwa kwalifikacyjne do obsługi poszczególnych urządzeń wydawane przez UDT, TDT i WDT (tj. Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny i Wojskowy Dozór Techniczny) wydawane były bezterminowo. Zmiana ta zniosła bezterminowość i wprowadziła ograniczenie terminu ważności uprawnień.


1 czerwca 2019 roku weszły w życie kolejne przepisy zawarte tym razem w Rozporządzeniu w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, gdzie terminowość poszczególnych urządzeń została doprecyzowana. Został tam również wskazany sposób i tryb przedłużania okresu ważności tych uprawnień.

 

1 czerwca 2019 roku weszły w życie kolejne przepisy zawarte tym razem w Rozporządzeniu w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, gdzie terminowość poszczególnych urządzeń została doprecyzowana. Został tam również wskazany sposób i tryb przedłużania okresu ważności tych uprawnień.

 

W zależności od rodzaju urządzenia ważność zaświadczeń kwalifikacyjnych może wynosić od 5 do 10 lat. Terminowość uprawnień obowiązuje zarówno w przypadku operatorów, jak i konserwatorów wózków widłowych.

 

Ubiegając się o przedłużenie okresu ważności uprawnień należy złożyć wniosek i spełnić dwa warunki:

 

- wykonywać czynności wynikające z zaświadczenia przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat oraz - pod rygorem odpowiedzialności karnej złożyć oświadczenie o wykonywaniu tych czynności (art. 23 ust. 2c ustawy).   Oświadczenie to znajduje się w rubryce C wzoru wniosku o przedłużenie uprawnień.

- wniosek taki musi zostać złożony w terminie 3 miesięcy przed dniem wygaśnięcia uprawnień ( data ważności zaświadczenia jest na rewersie zaświadczenia).

Wtedy ważność dotychczas wydanego zaświadczenia zostanie przedłużona na kolejne 5 lub 10 lat - w zależności od rodzaju kwalifikacji i rodzaju urządzenia. Nie ma znaczenia, czy okres 3 lat będzie ciągły, czy przerywany w czasie tych 5 lat. Inne dokumenty oprócz wniosku i oświadczenia nie są wymagane (zaświadczenia, świadectwa pracy, umowy itp.). Wniosek o przedłużenie jest bezpłatny.

W przypadku, gdy zainteresowana osoba nie złoży wymaganego wniosku o przedłużenie w terminie lub zrobi to po dacie wygaśnięcia ważności swojego zaświadczenia, wówczas uprawnienia wygasną i aby uzyskać je na nowo, po raz kolejny trzeba będzie przystąpić do egzaminu przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego.

Warto raz jeszcze podkreślić, że przedłużanie uprawnień do obsługi urządzeń będzie bezpłatne i będzie odbywało się na wniosek zainteresowanego – czyli osoby, której uprawnienia mają wkrótce wygasnąć. Ustawodawca nie przewiduje obowiązku dołączania żadnych dokumentów potwierdzających informacje ujęte w oświadczeniu, a jedynie wskazuje na odpowiedzialność karną za składanie fałszywych oświadczeń.

Wzór wniosku o przedłużenie uprawnień.

 

5-letni okres ważności uprawnień.

 

W przypadku operatorów 5-letni okres ważności uprawnień na wózki widłowe dotyczy takich wózków jak:

- wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)

 

10-letni okres ważności uprawnień

 

Uprawnienia o 10 letniej ważności dotyczą operatorów takich wózków jak:

- wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

 

Co z uprawnieniami wystawionymi na podstawie Ustawy o Dozorze Technicznym z sprzed nowelizacji czyli 1 stycznia 2019r. ? Do kiedy ważne są zaświadczenia kwalifikacyjne, wydane przed dniem 1 czerwca 2019 r.?

 

Uprawnienia wydane przez właściwy organ dozoru technicznego ( UDT, TDT, WDT ) zachowują   ważność przez okres 5 lat od daty wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy czyli 5 lat od dnia 1 stycznia 2019 r.  Po tym okresie, tj. po dniu 1 stycznia 2024 r., osoby zainteresowane  - o ile spełniają warunki  wynikające z ustawy -mogą wystąpić z wnioskiem o przedłużenie okresu ważności swojego zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Uprawnienia wydane na podstawie poprzedniej wersji Ustawy o Dozorze Technicznym z dnia 21.12.2000r., na mocy nowych przepisów także staną się terminowe i ich posiadacze będą zmuszeni przedłużać ich ważność w UDT na podstawie oświadczeń lub będą przystępować do ponownych egzaminów kwalifikacyjnych. Sytuacja ta, dotyczy wszystkich uprawnień, które zostały wydane jako bezterminowe (na dokumencie jakim jest plastikowa karta, nie ma podanej daty ważności tego dokumentu).

Co ważne, będą to też uprawnienia wydane przed 01.06.2019 r. Okres ważności takich uprawnień (które były wystawione jako bezterminowe) wynosi 5 lat i jest liczony od dnia wejścia w życie nowej ustawy tj. od 01.01.2019 roku. Przykład: jeśli pracownik zdał egzamin UDT i zdobył uprawnienia do obsługi wózków w dniu 31.05.2019 r. (lub wcześniej), to pomimo tego iż na jego uprawnieniach nie ma daty ważności, to zachowują one ważność jedynie do 01.01.2024 r.


Copyright ©2022 KSW POLSKA SZKOLENIA, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem