Aktualności

środa, Sierpień 4, 2021, 13:07

W przypadku zniszczenia lub zaginięcia zaświadczenia kwalifikacyjnego istnieje możliwość wydania jego duplikatu. Jest on wydawany na pisemny wniosek zainteresowanego.

W celu wydania duplikatu zaświadczenia kwalifikacyjnego należy złożyć wniosek.

Za wystawienie duplikatu zaświadczenia kwalifikacyjnego pobiera się opłatę w wysokości 65,00 zł - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego, wydanym na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy o dozorze technicznym.

 

źródło: udt.gov.pl

 

Ukończyłeś kurs obsługi urządzeń transportu bliskiego organizowany przez firmę szkoleniową i nie uzyskałeś zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi tych urządzeń? Nie możesz obsługiwać wózka! Uwaga: Samo zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nie uprawnia do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

Aby uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia transportu bliskiego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego należy złożyć wniosek o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Zgłoś się do nas! Pomożemy ci w formalnościach i przygotujemy cię do zdania egzaminu UDT.

 

Wszystkie szkolenia zawodowe na operatorów

- wózki widłowe

- podesty ruchome

- suwnice

- żurawie

 

i egzaminy UDT znajdują się w naszej ofercie.

 

Zapraszamy.

 

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Wyślij zgłoszenie:  info@kswpolska.pl  lub zgłoś udział telefonicznietel: 602 154 269


środa, Sierpień 4, 2021, 11:49

Rok 2019 wprowadził diametralne zmiany w kwestii uprawnień na Urządzenia Transportu Bliskiego w tym m.in. na wózki widłowe.

 

Przed rokiem 2019 wyróżniało się 3 kategorie uprawnień na wózki widłowe:

•             I WJO –  wózki jezdniowe podnośnikowe z wysięgnikiem teleskopowym oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem

•             II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe podestowe lub z siedziskiem dla obsługujacego

•             III WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone (czyli tzw. paleciaki elektryczne) lub zdalnie sterowane.

 

Uprawnienia zdobyte przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego obowiązywały na terenie całego kraju i były bezterminowe.

 

Możliwe było zdobycie także tzw. wewnątrzzakładowych uprawnień imiennych, które wydawał pracodawca (lub inna uprawniona do tego osoba) na dany okres  pracy w zakładzie  Uprawnienia wewnątrzzakładowe obowiązywały tylko i wyłącznie w miejscu pracy i w czasie trwania umowy.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym od dnia 9 sierpnia 2018r. zezwolenia imienne wewnątrzzakładowe nie mogą być wydawane.

Termin ważności uprawnień zależny jest wyłącznie od tego, kiedy zostały wydane.

1. Imienne uprawnienia wydane przed 31.12.2004 rokiem są ważne do końca roku 2023.

2. Zezwolenia na pracę wydane pomiędzy 1.01.2005 a 31.12.2014 są ważne do końca roku 2026.

3. Uprawnienia zakładowe nabyte pomiędzy 1.01.2015 a 10.08.2018 tracą ważność z końcem roku 2027.

 

Co zmieniło się w 2019r.? Uprawnienia na wózki widłowe obecnie.

 

Obecnie mamy 2 kategorie wózków i są to:

- wózki specjalizowane, czyli wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)

- wózki niespecjalizowane, czyli wszystkie pozostałe wózki jezdniowe podnośnikowe wyłączając wózki z wysięgnikiem oraz wózki z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

 

Dnia  1 stycznia 2019 roku weszła w życia nowelizacja Ustawy o Dozorze Technicznym.

 

Jedną z najważniejszych zmian przewidzianych w tej nowelizacji było wprowadzenie czasowych uprawnień do obsługi i konserwacji. Do tej pory świadectwa kwalifikacyjne do obsługi poszczególnych urządzeń wydawane przez UDT, TDT i WDT (tj. Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny i Wojskowy Dozór Techniczny) wydawane były bezterminowo. Zmiana ta zniosła bezterminowość i wprowadziła ograniczenie terminu ważności uprawnień.


1 czerwca 2019 roku weszły w życie kolejne przepisy zawarte tym razem w Rozporządzeniu w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, gdzie terminowość poszczególnych urządzeń została doprecyzowana. Został tam również wskazany sposób i tryb przedłużania okresu ważności tych uprawnień.

 

1 czerwca 2019 roku weszły w życie kolejne przepisy zawarte tym razem w Rozporządzeniu w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, gdzie terminowość poszczególnych urządzeń została doprecyzowana. Został tam również wskazany sposób i tryb przedłużania okresu ważności tych uprawnień.

 

W zależności od rodzaju urządzenia ważność zaświadczeń kwalifikacyjnych może wynosić od 5 do 10 lat. Terminowość uprawnień obowiązuje zarówno w przypadku operatorów, jak i konserwatorów wózków widłowych.

 

Ubiegając się o przedłużenie okresu ważności uprawnień należy złożyć wniosek i spełnić dwa warunki:

 

- wykonywać czynności wynikające z zaświadczenia przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat oraz - pod rygorem odpowiedzialności karnej złożyć oświadczenie o wykonywaniu tych czynności (art. 23 ust. 2c ustawy).   Oświadczenie to znajduje się w rubryce C wzoru wniosku o przedłużenie uprawnień.

- wniosek taki musi zostać złożony w terminie 3 miesięcy przed dniem wygaśnięcia uprawnień ( data ważności zaświadczenia jest na rewersie zaświadczenia).

Wtedy ważność dotychczas wydanego zaświadczenia zostanie przedłużona na kolejne 5 lub 10 lat - w zależności od rodzaju kwalifikacji i rodzaju urządzenia. Nie ma znaczenia, czy okres 3 lat będzie ciągły, czy przerywany w czasie tych 5 lat. Inne dokumenty oprócz wniosku i oświadczenia nie są wymagane (zaświadczenia, świadectwa pracy, umowy itp.). Wniosek o przedłużenie jest bezpłatny.

W przypadku, gdy zainteresowana osoba nie złoży wymaganego wniosku o przedłużenie w terminie lub zrobi to po dacie wygaśnięcia ważności swojego zaświadczenia, wówczas uprawnienia wygasną i aby uzyskać je na nowo, po raz kolejny trzeba będzie przystąpić do egzaminu przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego.

Warto raz jeszcze podkreślić, że przedłużanie uprawnień do obsługi urządzeń będzie bezpłatne i będzie odbywało się na wniosek zainteresowanego – czyli osoby, której uprawnienia mają wkrótce wygasnąć. Ustawodawca nie przewiduje obowiązku dołączania żadnych dokumentów potwierdzających informacje ujęte w oświadczeniu, a jedynie wskazuje na odpowiedzialność karną za składanie fałszywych oświadczeń.

Wzór wniosku o przedłużenie uprawnień.

 

5-letni okres ważności uprawnień.

 

W przypadku operatorów 5-letni okres ważności uprawnień na wózki widłowe dotyczy takich wózków jak:

- wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)

 

10-letni okres ważności uprawnień

 

Uprawnienia o 10 letniej ważności dotyczą operatorów takich wózków jak:

- wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

 

Co z uprawnieniami wystawionymi na podstawie Ustawy o Dozorze Technicznym z sprzed nowelizacji czyli 1 stycznia 2019r. ? Do kiedy ważne są zaświadczenia kwalifikacyjne, wydane przed dniem 1 czerwca 2019 r.?

 

Uprawnienia wydane przez właściwy organ dozoru technicznego ( UDT, TDT, WDT ) zachowują   ważność przez okres 5 lat od daty wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy czyli 5 lat od dnia 1 stycznia 2019 r.  Po tym okresie, tj. po dniu 1 stycznia 2024 r., osoby zainteresowane  - o ile spełniają warunki  wynikające z ustawy -mogą wystąpić z wnioskiem o przedłużenie okresu ważności swojego zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Uprawnienia wydane na podstawie poprzedniej wersji Ustawy o Dozorze Technicznym z dnia 21.12.2000r., na mocy nowych przepisów także staną się terminowe i ich posiadacze będą zmuszeni przedłużać ich ważność w UDT na podstawie oświadczeń lub będą przystępować do ponownych egzaminów kwalifikacyjnych. Sytuacja ta, dotyczy wszystkich uprawnień, które zostały wydane jako bezterminowe (na dokumencie jakim jest plastikowa karta, nie ma podanej daty ważności tego dokumentu).

Co ważne, będą to też uprawnienia wydane przed 01.06.2019 r. Okres ważności takich uprawnień (które były wystawione jako bezterminowe) wynosi 5 lat i jest liczony od dnia wejścia w życie nowej ustawy tj. od 01.01.2019 roku. Przykład: jeśli pracownik zdał egzamin UDT i zdobył uprawnienia do obsługi wózków w dniu 31.05.2019 r. (lub wcześniej), to pomimo tego iż na jego uprawnieniach nie ma daty ważności, to zachowują one ważność jedynie do 01.01.2024 r.


Poniedziałek, Sierpień 2, 2021, 21:18

Często bywa tak, że odpowiedź jest prosta. Behapowca trzeba mieć po kontroli PIP.


Kiedy służba BHP w zakładzie pracy?

Ale znacznie bezpieczniej jest mieć behapowca przed kontrolą inspektora.

Po pierwsze kiedy trzeba mieć "behapowca"? Wtedy gdy przedsiębiorca stanie się pracodawcą.

A kiedy prowadząc firmę stajemy pracodawcą, ano wtedy gdy zatrudniamy pierwszego pracownika.

I spada na nas całe BHP i masa obowiązków pracodawcy. Szkolenia BHP, profilaktyczne badania lekarskie, rejestry wypadków przy pracy (nawet gdy wypadków nie ma), odzież ochronna no i trzeba mieć behapowca.

Behapowca warto mieć, by ktoś fachowo całym tym BHP w firmie zarządzał.

Jeśli pracodawca ma ponad 100 zatrudnionych osób tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zatrudnia behapowca na etat.

Pracodawca zatrudniający od 100 do 600 pracowników tworzy wieloosobową lub jednoosobową komórkę albo zatrudnia w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Pracodawca zatrudniający ponad 600 pracowników zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 pracownika służby bhp na każdych 600 pracowników.

A co z małymi firmami?

Pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracownik taki musi mieć odpowiednie wykształcenie, czyli ukończone technikum bhp albo wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jest sytuacja gdy sam pracodawca może pełnić zadania służby BHP.

Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:
1) zatrudnia do 10 pracowników albo
2) zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Jest także trzecie rozwiązanie, naszym zdaniem najkorzystniejsze, pracodawca zatrudniający do 100 osób, może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

Takie rozwiązanie proponuje KSW Polska, kompleksowa obsługa BHP Twojej firmy na podstawie stałej umowy. Dzięki umowie z nami spełnisz wymagania kodeksu pracy co do służby BHP, zabezpieczysz się przed kontrola PIP a przede wszystkim zwiększysz bezpieczeństwo Twojej firmy i Twoich pracowników.

Skontaktuj się z nami: info@kswpolska.pl lub telefonicznie pod numerem 602 154 269


Poniedziałek, Sierpień 2, 2021, 19:47

Już w sierpniu nowe Szkolenia dla Operatorów Wózków Widłowych i egzamin UDT


Dzwoń 🤳 i zapisz się 📲tel. 602154269

 

Oferujemy profesjonalne szkolenie wraz z egzaminem na operatora wózka widłowego. Po szkoleniu i egzaminie uzyskujesz uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Koszt egzaminu UDT to obecnie 193,78 zł.

Zalety naszego szkolenia?
Profesjonalna kadra. Elastyczne terminy szkoleń - również w weekendy! Wysoka zdawalność przed UDT. Przystępna CENA!
PROMOCJE cenowe dla zgłoszeń grupowych!

SZKOLIMY NA WSZYSTKIE RODZAJE WÓZKÓW WIDŁOWYCH w tym również popularne ładowarki teleskopowe, typu: Manitou JCB, DIECI, itp

Uprawnienia obowiązują na wszystkie WÓZKI PODNOŚNIKOWE w tym SPALINOWE oraz WÓZKI ELEKTRYCZNE.

Dodatkowo w cenie uzyskujesz dodatkowo: SZKOLENIE ORAZ UPRAWNIENIA NA BEZPIECZNĄ WYMIANĘ BUTLI GAZOWEJ.

Wydajemy również certyfikaty w językach obcych!

Jesteś zainteresowany to ZADZWOŃ lub NAPISZ i spytaj o szczegóły! ZAPRASZAMY!

Przeprowadzamy również szkolenia dla operatorów na terenie zakładów pracy. Zadzwoń i ustal wygodny dla siebie TERMIN.

Załatwiamy wszystkie formalności, włącznie z przeprowadzeniem egzaminu przed UDT.

Szkolenia na wózki widłowe mogą być organizowane na terenie całego kraju.

Organizujemy również szkolenia na:

Szkolenia na SUWNICE
Szkolenia na PODESTY RUCHOME
Szkolenia na HDS

Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Sandomierz
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Tarnobrzeg
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Gorzyce
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Stalowa Wola
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Nisko
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Nowa Dęba
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Kielce
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Lipsko
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Zwoleń
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Rzeszów
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Radom
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Łagów
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Kraśnik
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Radomyśl
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Sokołów
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Ożarów
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Staszów
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Mielec
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Jędrzejów
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Ożarów
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Jędrzejów
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Opatów
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Ostrowiec Świętokrzyski
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Osiek
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Rudnik nad Sanem


Poniedziałek, Sierpień 2, 2021, 19:42

Już w sierpniu Nowe Szkolenia dla Operatorów Wózków Widłowych i egzamin UDT


Dzwoń 🤳 i zapisz się 📲tel. 602154269

Oferujemy profesjonalne szkolenie wraz z egzaminem na operatora wózka widłowego oraz innych urządzeń. Po szkoleniu i egzaminie uzyskujesz uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. Koszt egzaminu UDT to obecnie 193,78 zł.

Zalety naszego szkolenia?
Profesjonalna kadra. Elastyczne terminy szkoleń - również w weekendy! Wysoka zdawalność przed UDT. Przystępna CENA!
PROMOCJE cenowe dla zgłoszeń grupowych!

SZKOLIMY NA WSZYSTKIE RODZAJE WÓZKÓW WIDŁOWYCH w tym również popularne ładowarki teleskopowe, typu: Manitou JCB, DIECI, itp

Uprawnienia obowiązują na wszystkie WÓZKI PODNOŚNIKOWE w tym SPALINOWE oraz WÓZKI ELEKTRYCZNE.

Dodatkowo w cenie uzyskujesz dodatkowo: SZKOLENIE ORAZ UPRAWNIENIA NA BEZPIECZNĄ WYMIANĘ BUTLI GAZOWEJ.

Wydajemy również certyfikaty w językach obcych!

Jesteś zainteresowany to ZADZWOŃ lub NAPISZ i spytaj o szczegóły! ZAPRASZAMY!

Przeprowadzamy również szkolenia dla operatorów na terenie zakładów pracy. Zadzwoń i ustal wygodny dla siebie TERMIN.

Załatwiamy wszystkie formalności, włącznie z przeprowadzeniem egzaminu przed UDT.

Szkolenia na wózki widłowe mogą być organizowane na terenie całego kraju.

Organizujemy również szkolenia na:

Szkolenia na SUWNICE
Szkolenia na PODESTY RUCHOME
Szkolenia na HDS

Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Sandomierz
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Tarnobrzeg
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Gorzyce
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Stalowa Wola
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Nisko
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Nowa Dęba
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Kielce
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Lipsko
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Zwoleń
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Rzeszów
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Radom
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Łagów
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Kraśnik
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Radomyśl
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Sokołów
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Ożarów
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Staszów
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Mielec
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Jędrzejów
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Ożarów
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Jędrzejów
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Opatów
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Ostrowiec Świętokrzyski
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Osiek
Kurs na wózki szkolenie na HDS, podesty, suwnice, wózki Rudnik nad Sanem


Copyright ©2022 KSW POLSKA SZKOLENIA, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem