Aktualności

Czwartek, Lipiec 29, 2021, 01:46

Co do zasady pracodawca jest obowiązany stosować odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne zmierzające do wyeliminowania ręcznych prac transportowych.


Ale jak wiadomo takich prac nie da się uniknąć. Wtedy pracodawca — w celu zmniejszenia uciążliwości i zagrożeń związanych z wykonywaniem tych czynności — jest obowiązany organizować odpowiednio pracę i wyposażać pracowników w niezbędny sprzęt pomocniczy oraz środki ochrony indywidualnej.

Ręczne prace transportowe.

Przy ręcznych pracach transportowych na pracodawcę nałożone są dodatkowe obowiązki.

Pracodawca jest obowiązany oceniać ryzyko zawodowe występujące przy ręcznych pracach transportowych, w szczególności biorąc pod uwagę:
1) masę przemieszczanego przedmiotu, jego rodzaj i położenie środka ciężkości,

2)warunki środowiska pracy, w tym w szczególności temperaturę i wilgotność powietrza oraz poziom czynników szkodliwych dla zdrowia,

3) organizację pracy, w tym stosowane sposoby wykonywania pracy,

4) indywidualne predyspozycje pracownika, takie jak sprawność fizyczna, wiek i stan zdrowia.

Ocena ryzyka, powinna być dokonywana przy organizowaniu ręcznych prac transportowych, a także po każdej zmianie organizacji pracy. Na podstawie oceny ryzyka zawodowego pracodawca jest obowiązany podejmować działania mające na celu usunięcie stwierdzonych zagrożeń.

Przed dopuszczeniem pracownika do ręcznych prac transportowych pracodawca jest obowiązany:
1) przeszkolić pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym w szczególności w zakresie prawidłowych sposobów wykonywania ręcznych prac transportowych, w trybie określonym w odrębnych przepisach,
2) zapewnić pracownikom informacje dotyczące przemieszczanego przedmiotu, w szczególności: jego masy i położenia jego środka ciężkości, zwłaszcza w przypadku, gdy masa jest nierównomiernie rozłożona,
3) informować pracowników o wszystkich aspektach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiach ergonomii, w tym o wynikach oceny ryzyka zawodowego, oraz o środkach bezpieczeństwa zapobiegających urazom, a zwłaszcza urazom kręgosłupa.
2. W przypadku stwierdzenia, że sposób wykonywania pracy jest nieprawidłowy i stwarza zagrożenia — pracodawca jest obowiązany zapewnić wstrzymanie tych prac do czasu zastosowania odpowiednich działań eliminujących te zagrożenia, z uwzględnieniem działań

Masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika

nie może przekraczać:
1) 30 kg — przy pracy stałej,
2) 50 kg — przy pracy dorywczej.
Niedopuszczalne jest ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 30 kg na wysokość powyżej 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m.

Podczas oburęcznego przemieszczania przedmiotów siła użyta przez pracownika niezbędna do zapoczątkowania ruchu przedmiotu nie może przekraczać wartości:
1) 300 N — przy pchaniu,
2) 250 N — przy ciągnięciu,
przy czym podane wartości określają składową siły mierzoną równolegle do podłoża.
Wartości sił używanych przez pracownika do poruszania elementów urządzeń służących do ręcznego przemieszczania przedmiotów (w szczególności dźwigni, korb, kół) nie mogą przekraczać:
1) 250 N — w przypadku obsługi oburęcznej,
2) 120 N — w przypadku obsługi jednoręcznej.

Zespołowe przemieszczanie

Przenoszenie przedmiotów, których długość przekracza 4 m i masa 30 kg, powinno odbywać się zespołowo, pod warunkiem aby na jednego pracownika przypadała masa nie przekraczająca:
1) 25 kg — przy pracy stałej,
2) 42 kg — przy pracy dorywczej.
Niedopuszczalne jest zespołowe przenoszenie przedmiotów na odległość przekraczającą 25 m lub o masie przekraczającej 500 kg.
Przy zespołowym przenoszeniu przedmiotów należy zapewnić:
1) dobór pracowników pod względem wzrostu i wieku oraz nadzór pracownika doświadczonego w zakresie stosowania odpowiednich sposobów ręcznego przemieszczania przedmiotów i organizacji pracy, wyznaczonego w tym celu przez pracodawcę,
2) odstępy pomiędzy pracownikami co najmniej 0,75 m oraz stosowanie odpowiedniego sprzętu pomocniczego.
2. Przenoszenie przedmiotów długich i o dużej masie powinno odbywać się przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego, pozwalającego na transport takich przedmiotów z możliwie najmniejszym unoszeniem ich ponad poziom podłoża.
W przypadku zespołowego przenoszenia na ramionach przedmiotów, należy zapewnić, aby pracownicy:
1) wkładali i opuszczali przenoszony przedmiot jednocześnie i na komendę,
2) znajdowali się po jednej stronie przenoszonego przedmiotu,
3) używali środków ochrony indywidualnej chroniących ramiona

Dopuszczalne wartości graniczne wykonywania ręcznych prac transportowych dla kobiet

1) 12 kg — przy pracy stałej,

2) 20 kg — przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).

Ręczne przenoszenie pod górę — po pochylniach, schodach itp., których maksymalny kąt nachylenia przekracza 30°, a wysokość 5 m — ciężarów o masie przekraczającej:
1) 8 kg — przy pracy stałej,
2) 15 kg — przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej).
Przewożenie ciężarów o masie przekraczającej:
1) 50 kg — przy przewożeniu na taczkach jednokołowych,
2) 80 kg — przy przewożeniu na wózkach 2, 3 i 4-kołowych,
3) 300 kg — przy przewożeniu na wózkach po szynach.
Wyżej podane dopuszczalne masy ciężarów obejmują również masę urządzenia transportowego i dotyczą przewożenia ciężarów po powierzchni równej, twardej i gładkiej o pochyleniu nie przekraczającym:
2% — przy pracach wymienionych w pkt 1 i 2,
1% — przy pracach wymienionych w pkt 3.
W przypadku przewożenia ciężarów po powierzchni nierównej w sposób określony w pkt 1 i 2, masa ciężarów nie może przekraczać 60% wielkości podanych w tych punktach.

Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią zabronione jest przekroczenie 1/4 powyższych w nich wartości.

Przemieszczanie ładunków za pomocą poruszanych ręcznie wózków oraz taczek

Dopuszczalna masa ładunku przemieszczanego na wózku po terenie płaskim o twardej nawierzchni, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać:
1) 350 kg — na wózku 2-kołowym,
2) 450 kg — na wózku 3- lub 4-kołowym.
Przy przemieszczaniu ładunku na wózku po pochyleniach większych niż 5% masa ładunku, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać:
1) 250 kg — na wózku 2-kołowym,
2) 350 kg — na wózku 3- lub 4-kołowym.
Niedopuszczalne jest ręczne przemieszczanie ładunków na wózkach po pochyleniach powierzchni większych niż 8% oraz na odległość większą niż 200 m.
Wózki powinny zapewniać stabilność przy załadunku i rozładunku.
Wózki przemieszczane na szynach oraz wózki kołowe przemieszczane na pochyleniach powinny posiadać sprawnie działające hamulce.

Masa ładunku przemieszczanego na wózku szynowym po terenie poziomym, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać 600 kg na pracownika.
Przy przemieszczaniu ładunku na wózku na pochyleniach torów większych niż 2% masa ładunku, łącznie z masą wózka, nie może przekraczać 450 kg na pracownika.
Niedopuszczalne jest przemieszczanie ładunków na wózkach szynowych na pochyleniach torów większych niż 4% oraz na odległość przekraczającą 400 m.
Odległość między pojedynczymi wózkami na pochyleniach torów powinna wynosić co najmniej 25 m, a pomiędzy zestawami złożonymi z kilku wózków — co najmniej 50 m.
Hamulce wózków szynowych przemieszczanych w zestawie powinny być sprawne, tak aby gwarantowały szybkie zatrzymanie zestawu. Wszystkie wózki wchodzące w skład zestawu powinny być ze sobą połączone.
Wózki-wywrotki powinny posiadać sprawnie funkcjonujące urządzenia zabezpieczające przed przypadkowym przechyleniem się koleby lub skrzyni oraz urządzenia do unieruchomienia wózków w czasie przechylania koleby lub skrzyni.

Masa ładunku przemieszczanego na taczce, łącznie z masą taczki, nie może przekraczać: 100 kg — po twardej nawierzchni i 75 kg — po nawierzchni nieutwardzonej.
Niedopuszczalne jest przemieszczanie ładunku na taczce po pochyleniach większych niż 8% oraz na odległość przekraczającą 200 m.

 

 


Czwartek, Lipiec 29, 2021, 01:44

Pracodawcy często zatrzymują dla siebie oryginały zaświadczeń o ukończonych szkoleniach (w tym BHP) czy innych kursach, podobnie jest z badaniami lekarskimi, a co o tym mówią przepisy?


Dokumentacja profilaktycznych badań lekarskich.

Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej określają przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. W sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr. 62, poz.286 z późn. zmian.)

Zgodnie z § 1 ust. 3 rozporządzenia, pracodawca przechowuje w aktach osobowych pracownika odpisy lub kopie składanych dokumentów (w tym między innymi orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku).

Pracodawca może żądać od pracownika przedłożenia oryginałów tych dokumentów tylko do wglądu lub sporządzenia ich odpisów albo kopii.

W trakcie trwania zatrudnienia, pracodawca prowadzi oddzielne dla każdego pracownika akta osobowe. W części B gromadzone są dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, w tym:

– orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi i kontrolnymi (§ 6 ust. 1).

Zasady przeprowadzania badań lekarskich pod kątem przeciwwskazań do wykonywania pracy na danym stanowisku określają przepisy art. 229 Kodeksu pracy i rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr. 69, poz. 332 z póź. zmian.).

Zgodnie z § 3 ust.4 i 5 wymienionego rozporządzenia, orzeczenia lekarskie są wydawane w formie zaświadczeń według wzorów określonych w załącznikach do rozporządzenia. Zaświadczenia, o których mowa, lekarz prowadzący badanie profilaktyczne przekazuje pracownikowi i pracodawcy.

Z powyższego wynika, że zaświadczenie sporządzane jest w dwóch egzemplarzach – bez rozróżnienia na oryginał i kopię. Nie ma więc znaczenia który egzemplarz otrzymuje pracodawca, a który pracownik.

Należy zwrócić uwagę, że żaden z powołanych przepisów nie nakłada na pracodawcę obowiązku przechowywania oryginału zaświadczenia (w przypadku wydania przez lekarza zaświadczenia w formie oryginału i kopii).

 

Zaświadczenia z szkoleń i kursów.
Z reguły pracodawcy wysyłając pracowników na różnego rodzaju kursy, czy szkolenia proszą pracownika, aby po ich zakończeniu koniecznie wydał im certyfikat, czy też inne zaświadczenie dokumentujące fakt ich odbycia. Pracodawcy często nie zdają sobie sprawy że takie działania pracodawców nie znajdują uzasadnienia w treści obowiązujących przepisów.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca może żądać od pracownika przedłożenia oryginałów tych dokumentów tylko do wglądu lub w celu sporządzenia ich odpisów albo kopii. Prawo to dotyczy nie tylko dokumentów przedkładanych przez pracownika na etapie przyjmowania do pracy, ale również uzyskanych w trakcie zatrudnienia u danego pracodawcy. Bez znaczenia jest fakt, że to właśnie pracodawca pokrył koszty danej formy kształcenia, której uczestnikiem był pracownik.
Zwróćmy uwagę na logikę tego przepisu, wszelkie zaświadczenia potwierdzające odbycie przez pracownika szkoleń, kursów lub innych form kształcenia są, co do zasady dokumentami imiennymi, wystawionymi na konkretna osobę. W tym przypadku na pracownika. Zaświadczenie takie stanowi własność osoby wskazanej w jego treści. Pozbawienie pracownika oryginału omawianego dokumentu byłoby, zatem działaniem bezprawnym. To dlatego pracodawca może jedynie zrobić odpis lub kopię zaświadczenia, umieszczając ją w aktach osobowych pracownika, po czym niezwłocznie zwrócić pracownikowi oryginał.
Zgodnie z przepisami o kształceniu dorosłych w formach pozaszkolnych wynika, iż adresatem zaświadczeń wydawanych po odbytym szkoleniu jest osoba będąca uczestnikiem danej formy kształcenia.

Jedynym wyjątkiem od zasady obowiązku zwracania pracownikowi oryginałów zaświadczeń dokumentujących odbyte przez niego formy kształcenia jest zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bhp. Oryginał takiego zaświadczenia należy przechowywać w części „B” akt osobowych pracownika.


Czwartek, Lipiec 29, 2021, 01:33

Pracodawco masz obowiązek prowadzić dokumentację wynikającą z przepisów prawnych w tym niezbędne rejestry, wykazy, wyniki przeglądów i pomiarów (uwaga poniższa lista nie zawiera wszystkich niezbędnych dokumentów).


Przedstawiamy obowiązkową dokumentację bhp i prawa pracy w każdym zakładzie pracy który zatrudnia pracowników:

1) Szkolenie wstępne BHP

Każdy nowo zatrudniony pracownik. Potwierdzony kartą szkolenia wstępnego, która należy umieścić w teczce osobowej pracownika.

2) Szkolenie okresowe BHP

Potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia, oryginał zaświadczenia w teczce osobowej pracownika.

Każdy pracownik odbywa szkolenie okresowe w zależności od grupy zawodowej:

 • pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (nauczyciele, lekarze, farmaceuci, przedstawiciele handlowi, pielęgniarki, handlowcy itp.) co 6 lat
 • pracodawcy i osoby kierujące pracownikami co 5 lat
 • pracodawcy wykonujący zadania służby bhp co 5 lat
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni co 5 lat
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych co 3 lata
 • pracownicy na stanowiskach robotniczych (prace szczególnie niebezpieczne) co 1 rok

Podstawa prawna: Kodeks pracy

Art. 2373 § 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

 

Szkolenie wstępne i okresowe wzór zaświadczenia - załącznik nr 2 i 3 rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

3) Wstępne badania lekarskie

Podstawa prawna: Kodeks pracy

 

Art. 229. § 1. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają:

1) osoby przyjmowane do pracy,

2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Badaniom wstępnym nie podlegają jednak osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

 

4) Okresowe i kontrolne badania lekarskie

Podstawa prawna: Kodeks pracy

Art. 229 § 2. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Wzór zaświadczenia - złącznik 2 lub 3 rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy

 

5) Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka do każdego stanowiska pracy, obowiązkowo każdy pracownik na danym stanowisku zapoznaje się z tą oceną ryzyka.

Podstawa prawna: Kodeks pracy

Art. 226. Pracodawca:

1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,

2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

 

6) Instrukcje bhp

Obowiązek zapoznania przez każdego pracownika.

Podstawa prawna: Kodeks pracy

Art. 2374. § 2. Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.

§ 3. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

7) Instrukcje udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

§ 41 ust. 1 pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje dotyczące:

4) udzielania pierwszej pomocy.

 

8) Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719).

6. 1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego

 

9) Rejestr wypadków przy pracy

Podstawa prawna: Kodeks pracy

Art. 234 § 3 Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy.

 

10) Rejestr chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,

Podstawa prawna: Kodeks pracy

Art. 235 § 4 Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr obejmujący przypadki stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby.

 

 

11) Rejestr wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz. U z 2011 r. Nr 33 poz. 166)

§ 18. 1. Pracodawca prowadzi na bieżąco rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy


12) Wykaz pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i zwalczania pożarów oraz ewakuacji

Podstawa prawna: Kodeks pracy

Art. 2071 § 1 Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:

3) pracownikach wyznaczonych do:

a) udzielania pierwszej pomocy,

b) wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

 

13) Wykaz prac wzbronionych kobietom i młodocianym, (załącznik regulaminu pracy – uwaga w zakładach pracy powyżej 20 osób)

Podstawa prawna: Kodeks pracy

Art. 1041. Regulamin pracy, określając prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związane z porządkiem w zakładzie pracy, powinien ustalać w szczególności:

6) wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom,

7a) wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe,

 

14) Umowa pomiędzy zakładem a jednostką służby zdrowia

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy

Art. 12. 1. Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, o którym mowa w art. 5 ust. 2, zwany dalej „zleceniodawcą”, z podstawową jednostką służby medycyny pracy, zwaną dalej „zleceniobiorcą”.

 

15) Przydział odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej

Podstawa prawna: Kodeks pracy

Art. 2378. § 1. Pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne w związku z art. 2376 § 1 i art. 2377 § 1, oraz przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego.

 

16) Karta ewidencyjna przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz

§ 8. Pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika:

3) kartę ewidencyjną przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację.

 

17) Zarządzenie - przyznawanie pracownikom posiłków i napojów profilaktycznych

Podstawa prawna: Kodeks pracy

Art. 232. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje tych posiłków i napojów oraz wymagania, jakie powinny spełniać, a także przypadki i warunki ich wydawania.

 

18) Powierzenie zadań służby BHP – pracownikowi który spełnia odpowiednie wymagania albo specjaliście spoza zakładu pracy

Podstawa prawna: Kodeks pracy

Art. 23711. § 1. ….. pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.

§ 2. Pracodawca — w przypadku braku kompetentnych pracowników — może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, o którym mowa w § 1, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.

 

19) Powołanie służby BHP – od 100 pracowników

Podstawa prawna: Kodeks pracy

Art. 23711. § 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy


20) Powołania komisji bhp,

Podstawa prawna: Kodeks pracy

Art. 23712. § 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników powołuje komisję bezpieczeństwa i higieny pracy,

 

21) Wykaz prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby

Podstawa prawna: Kodeks pracy

Art. 225 § 1.Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby prace, przy których istnieje możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego, były wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji.

§ 2. Wykaz prac, o których mowa w § 1, ustala pracodawca po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 23715.

 

22) Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 80 Pracodawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.

 

23) Rejestr prac, w kontakcie w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Podstawa prawna: Kodeks pracy

Art. 222. § 2 Pracodawca rejestruje wszystkie rodzaje prac w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, określonymi w wykazie, o którym mowa w § 3, a także prowadzi rejestr pracowników zatrudnionych przy tych pracach.

 

24) Rejestr pracowników wykonujących prace w kontakcie z substancjami, preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym

Podstawa prawna rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. poz. 890)

§ 5.1. Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym i przechowywać go przez okres 40 lat po ustaniu narażenia, a w przypadku likwidacji zakładu pracy – przekazać właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.

 

25) Rejestr prac, narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych

Podstawa prawna: Kodeks pracy

Art. 2221 § 2 Pracodawca prowadzi rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych oraz rejestr pracowników zatrudnionych przy takich pracach.

 

26) Rejestr maszyn i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu,

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

 

27) Książka konserwacji dla UTB ( urządzenie transportu bliskiego)

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego

§ 11 Eksploatujący powinien dla każdego UTB założyć i przechowywać dziennik konserwacji prowadzony przez konserwującego, w którym odnotowuje wykonywane czynności.

 

28) Rejestr maszyn i urządzeń podlegających dostosowaniu do minimalnych warunków - wyniki ostatnich kontroli

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

§ 28.1. Wyniki kontroli, o których mowa w § 26 i 27, rejestruje się i przechowuje, do dyspozycji zainteresowanych organów, zwłaszcza nadzoru i kontroli warunków pracy, przez okres 5 lat od dnia zakończenia tych kontroli, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

2. Jeżeli maszyny są użytkowane poza terenem zakładu pracy, w miejscu ich użytkowania powinien być dostępny dokument potwierdzający przeprowadzenie ostatniej kontroli maszyny.

 

29) Wyniki przeglądu obiektu budowlanego

- rocznego

- pięcioletniego

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Art. 62.Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

 

30) Wyniki przeglądu instalacji elektrycznej (Okresowa kontrola instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów powinna odbywać się nie rzadziej niż raz 1x5 lat),

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - art. 62.


31) Wyniki przeglądu instalacji odgromowej (1x5 lat),

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - art. 62.

 

32) Wyniki przeglądu drożności przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (1x rok) a (gazowe ppoż 2x w roku)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - art. 62.

§ 34 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719).

 

33) Wyniki przeglądu instalacji gazowej, ( 1x rok)

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - art. 62.

 

34) Wyniki pomiarów natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy

Podstawa prawna: § 26 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

 

35) Wyniki przeglądu sprzętu ppoż:

 • gaśnic,
 • urządzeń przeciwpożarowych
 • klapy dymne
 • bramy przeciwpożarowe
 • system sygnalizacji pożaru
 • wydajności hydrantów
 • węży hydrantów

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

§ 3. 1. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania.

2. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami”, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez producentów.

3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

4. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych

 

36) Postępowania w przypadku stwierdzenia podejrzenia o chorobę zawodową - dokumentacja

Podstawa prawna: Kodeks pracy art. 235 § 1

Dokumentacja:

- podejrzeń o choroby zawodowe,

- chorób zawodowych,

Podstawa prawna § 7 Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286).

- wykaz chorób zawodowych

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 Nr 105 poz. 869)

 

37) Organizacji transportu wewnętrznego,

Podstawa prawna: § 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

 

38) Refundacji zakupionych okularów korygujących wzrok przy obsłudze monitora ekranowego,

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

§ 8. pkt 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w ust. 1, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

 

39) Ocena warunków pracy przy monitorach ekranowych

Podstawa prawna § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe ( Dz. U. z 1998 nr 148 poz. 973)

 

40) Dokumentacja wypadkowa

 • wypadki przy pracy,
 • wypadków w drodze do pracy i z pracy,

Powołanie zespołu powypadkowego który niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności:

1) dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku;

2) jeżeli jest to konieczne, sporządzić szkic lub wykonać fotografię miejsca wypadku;

3) wysłuchać wyjaśnień poszkodowanego, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala;

4) zebrać informacje dotyczące wypadku od świadków wypadku;

5) zasięgnąć opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku;

6) zebrać inne dowody dotyczące wypadku;

7) dokonać prawnej kwalifikacji wypadku zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;


41) Protokół ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy

Podstawa prawna: Kodeks pracy

Wzór: rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004r.w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 2298),

Uwaga ! Pracodawca jest obowiązany przechowywać protokół ustalania okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy z pozostałą dokumentacją wypadkową przez 10 lat

Podstawa prawna art. 234. § 3 Kodeksu Pracy

 

42) Regulamin pracy ( od 20 zatrudnionych pracowników)

Podstawa prawna: Kodeks pracy art. 104.

 

43) Pisemne potwierdzenie zapoznania się z treścią regulaminu pracy oraz z przepisami i zasadami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy

Podstawa prawna § 3 Rozporządzenie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy

 

44) Analiza stanu warunków pracy

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 2. 3. Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

 

45) Ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem pracowników na hałas lub drgania mechaniczne

Podstawa prawna § 4.1 rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne

46) Ocena ryzyka zawodowego występujące przy ręcznych pracach transportowych

Podstawa prawna § 4.1 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach

 

47) Ocena ryzyka zawodowego stwarzanego przez czynnik chemiczny

Podstawa prawna § 2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia .2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych,

 

48) Oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, zwanej dalej oceną ryzyka, w dokumencie „Zabezpieczenia przed wybuchem”

Podstawa prawna § 4 rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z możliwością wystąpienia na stanowiskach pracy atmosfery wybuchowej

 

49) Oceny zagrożenia wybuchem

Podstawa prawna § 37 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

 

50) Uprawnienia pracowników do obsługi maszyn (np. uprawnienia energetyczne, obsługa żurawi itp.)

Podstawa prawna § 32 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas.

 

51) Umowa (porozumienie) dotycząca współdziałania pracodawców na tym samym terenie oraz wyznaczenia koordynatora ds. bhp,

Podstawa prawna: Kodeks pracy art. 208.

 

52) Dokumenty oceny zgodności (Deklaracja zgodności)

Podstawa prawna § 59. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn

 

53) Dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn ( DTR) Instrukcja oryginalna (książka przeglądu maszyn)

Podstawa prawna § 58. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228)

 

54) Spis substancji szkodliwych i innych używanych w zakładzie pracy wraz z dokumentacją

Podstawa prawna: Kodeks pracy Art. 221 § 2

 

55) Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej

Podstawa prawna art. 15 ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

 

56) Książka obiektu budowlanego,

Podstawa prawna art. 64 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

 

57) Książka kontroli

Podstawa prawna art. 81 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej


Pracodawco masz obowiązek prowadzić dokumentację pracowniczą, teczkę personalną, zawierającą:

 

A) przed zatrudnieniem:

 

Pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie złożenia następujących dokumentów:

1) wypełnionego kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2) świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie,

3) dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,

4) świadectwa ukończenia gimnazjum — w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego,

5) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,

6) innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

 

B) w czasie zatrudnienia:

dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, w tym:

a) umowę o pracę, a jeżeli umowa nie została zawarta na piśmie — potwierdzenie ustaleń co do rodzaju umowy oraz jej warunków, a także zakres czynności (zakres obowiązków), jeżeli pracodawca dodatkowo w tej formie określił zadania pracownika wynikające z umowy o pracę,

aa) dokumenty dotyczące wykonywania pracy w formie telepracy,

b) pisemne potwierdzenie zapoznania się przez pracownika z przepisami i informacjami określonymi w § 3 oraz zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

c) oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka o zamiarze lub o braku zamiaru korzy-stania z uprawnień określonych w przepisach wymienionych w art. 1891 Kodeksu pracy,

d) dokumenty dotyczące powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się,

e) dokumenty związane z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych,

f) oświadczenia dotyczące wypowiedzenia pracownikowi warunków umowy o pracę lub zmiany tych warunków w innym trybie,

g) dokumenty związane z przyznaniem pracownikowi nagrody lub wyróżnienia oraz wymierzeniem kary porządkowej,

h) pisma dotyczące udzielenia pracownikowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu wychowawczego oraz urlopu bezpłatnego,

ha) dokumenty związane z obniżeniem wymiaru czasu pracy, w przypadku określonym w art. 1867 Kodeksu pra-cy,

i) orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi i kontrolnymi,

j) umowę o zakazie konkurencji, jeżeli strony zawarły taką umowę w okresie pozostawania w stosunku pracy,

ja) wnioski pracownika dotyczące ustalenia indywidualnego rozkładu jego czasu pracy (art. 142 Kodeksu pracy), stosowania do niego systemu skróconego tygodnia pracy (art. 143 Kodeksu pracy), a także stosowania do niego systemu czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta (art. 144 Kodeksu pracy),

jb) wniosek pracownika o poinformowanie właściwego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy oraz kopię informacji w tej sprawie skierowanej do właściwego inspektora pracy,

k) korespondencję z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową we wszystkich sprawach ze stosunku pracy wymagających współdziałania pracodawcy z tą organizacją lub innymi podmiotami konsultują-cymi sprawy ze stosunku pracy,

l) informacje dotyczące wykonywania przez pracownika powszechnego obowiązku obrony;

 

C) po zakończeniu zatrudnienia

a) oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę,

aa) dotyczące żądania wydania świadectwa pracy (art. 97 § 11 Kodeksu pracy) oraz związane z niewypłaceniem pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (art. 171 § 3 Kodeksu pracy),

b) kopię wydanego pracownikowi świadectwa pracy,

c) potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym (art. 884 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego

d) umowę o zakazie konkurencji po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły taką umowę,

e) orzeczenia lekarskie wydane w związku z przeprowadzonymi badaniami okresowymi po rozwiązaniu stosunku pracy.

 


środa, Lipiec 28, 2021, 23:34

Czy w zakładzie pracy musi być apteczka pierwszej pomocy? Jaki jest jej skład?


Tak! Obowiązek ten wynika z przepisów.

Wynika to z rozporządzenia w sprawie przepisów ogólnych BHP:

Art. 2091. § 1. Pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

oraz z rozporządzenia w sprawie przepisów ogólnych BHP:

 

§ 44. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić:

- punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne;

- apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.


Jaki powinien być skład apteczki?

 

W żadnym wypadku nie ustala go pracodawca. Nie można tak po prostu kupić apteczki i zawiesić jej w pracy.

Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.

 

Kto może obsługiwać apteczki? Czy każdy pracownik, może mieć do niej dostęp?

Obsługa punktów i apteczek, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

 

Czy sama apteczka wystarczy?

Nie. W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników.

 

Jakie jest oznakowanie apteczki?

Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne.

 

Czy w apteczce mogą być leki?

To budzi wiele kontrowersji. Co do zasady zdecydowanie nie.

Ale właściwie ustawa z dnia 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medyczny w artykule 3 ust 7 dopuszcza przy pierwszej pomocy stosowanie produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; to należy uważać. Nie wiem na jakie leki pracownicy są uczuleni. Jest przepis jest bardzo ogólny i może być różnie interpretowany zwłaszcza przez osoby odpowiedzialne za kontrolę firm, więc warto unikać leków w apteczkach.
Wyjątkiem mogłyby być są leki z pochodną kwasu acetylosalicylowego (to np. takie leki jak Aspirin, Aspiryna, Polopiryna, Etopiryna itp.)

Jakie jest przykładowe wyposażenie apteczki?

Wyposażenie standardowe apteczki wg normy DIN 13157 (plus) to:

 • 1 szt. Kompres zimny
 • 2 szt. Kompres na oko
 • 3 szt. Kompres 10x10
 • 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm
 • 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm
 • 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8szt.)
 • 1 kpl. Plaster (14szt.)
 • 1 szt. Plaster 5m x 2,5 cm
 • 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny
 • 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny
 • 1 szt. Opatrunek indywidualny K sterylny
 • 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80
 • 2 szt. Chusta trójkątna
 • 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.)
 • 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm ( koc NRC )
 • 1 szt. Nożyczki 19 cm
 • 4 szt. Rękawice latex
 • 6 szt. Chusteczka dezynfekująca (lub sól fizjologiczna NaCL0,9%)
 • 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania
 • 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych

KSW Polska oferuje szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej! Warto skorzystać!


środa, Lipiec 28, 2021, 22:54

Szkolenie BHP w formule e-learning, to oprogramowanie dostępne poprzez internet w formie on-line.


 

SZKOLENIA ONLINE

 

Każdy użytkownik korzystający z tego rodzaju szkolenia posiada indywidualne dane dostępowe, co daje mu możliwość uruchomienia szkolenia w dowolnym czasie i miejscu, podając login oraz hasło. Czas trwania kursu zależny jest od wymagań rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 116, poz. 972, z 2007 r. Nr 196, poz. 1420).

W każdej chwili użytkownik może je jednak przerwać i powrócić do miejsca, w którym wcześniej skończył.

 

 

OPŁACALNOŚĆ E-LEARNINGU W SZKOLENIACH BHP

E-learning, jako alternatywna forma dla szkoleń tradycyjnych, bardzo szybko zyskuje na popularności. Coraz częściej wykorzystywany jest nie tylko w firmach prywatnych, ale również w urzędach, na uczelniach wyższych oraz w innych instytucjach.

 

 

 

Z perspektywy pracodawcy, główną zaletą szkoleń e-learningowych jest ich opłacalność.

W porównaniu do szkoleń stacjonarnych, e-learning pozwala na eliminację takich kosztów jak np. noclegi, dojazd na szkolenie, sala szkoleniowa,wynagrodzenie trenera, catering etc.

 


Copyright ©2021 KSW POLSKA SZKOLENIA, Wszelkie Prawa Zastrzeżone
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem